Privacyvoorwaarden

 

Privacyverklaring

van Gereformeerde Kerk ‘De Koningshof’ te Leusden

 

Datum: juni 2022

Versie: 1.4

 

De volledige Privacyverklaring kun je vinden op de website. Klik hier om daar naar toe te gaan.

 

I. ALGEMEEN

Over deze privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht en vervangt daarmee de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De nieuwe wet AVG regelt dat de rechten van betrokkenen worden uitgebreid en verstevigd (o.a. Gegevenswissing (‘recht van vergetelheid’) en data portabiliteit)

Binnen onze kerk worden veel persoonsgegevens verwerkt:

 • Ledenadministratie (NAW, email, telefoonnummer, geboortedatum)
 • Diverse bestanden (doop, huwelijk, etc.)
 • Kerkblad / Nieuwsbrieven
 • Kerkapp / Website
 • Internet (TV)
 • Foto’s / Facebook

Nu de wet van kracht is dienen we aan alle leden duidelijkheid te geven welke maatregelen wij genomen hebben en welke maatregelen wij nog dienen te nemen om de privacy te waarborgen.

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de kerk ervoor dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt verplicht tot geheimhouding. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de kerk diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Deze staan in Bijlage 1 onderaan dit document.

Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk

Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacy-regels te voldoen heeft de kerk de coördinatie van die waarborgen belegd bij:

Commissie Algemene Zaken

Mail naar: secretariaat-caz@gkv-leusden.nl

Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u eveneens contact opnemen met Commissie Algemene Zaken.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:

 1. Het recht op dataportabiliteit. Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
 2. Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en zal aan uw verzoek voldaan worden om vergeten te worden voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.
 3. Recht op inzage. Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.

 1. Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.
 2. Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 3. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij besluiten gaat het om besluitvorming voor rechtsgevolgen hebben of de betrokkene in zijn/haar aanmerkelijk belang treffen.
 4. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 5. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de scriba van de kerkenraad (mail: scriba@gkv-leusden.nl).

 

II. VERWERKINGEN VANWEGE DE ALGEMENE ORGANISATIE & LEDENADMINISTRATIE

In de kerk vindt een aantal verwerkingen plaats die direct verband houden met de algemene organisatie (bijvoorbeeld verkiezingen van ambtsdragers) en de ledenadministratie. In de onderstaande tabel staat om welke situaties het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag voor de verwerking is.

 

Algemene Organisatie

Situatie

welke gegevens zijn erbij betrokken

grondslag

De organisatie van de kerk kent ambtelijke vergaderingen die leiding geven aan de gemeente. In deze ambtelijke vergaderingen zitten ambtsdragers die daarin verkozen worden. De orde van de kerk schrijft voor dat ambtsdragers door de gemeente of door de kerkenraad worden verkozen. Binnen deze verkiezingsprocedure worden persoonsgegevens verwerkt. Allereerst worden door gemeenteleden namen genoemd van die leden die naar hun mening in aanmerking van het ambt komen. Daarna worden deze namen vermeld in het kerkblad De Bazuin.

naam en voornamen c.q. voorletters;

eventueel adres/ kring   

geslacht;

De kerk verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten,

en;

het gerechtvaardigd belang van de kerk om haar ambtelijke structuren vorm te geven naar haar eigen inrichtingsvrijheid.

Ledenadministratie

Situatie

welke gegevens zijn erbij betrokken

grondslag

De kerk maakt gebruik van een ledenadministratie.

Voor zover bekend en van toepassing worden de volgende burgerlijke gegevens geregistreerd:

 • Achternaam en voornamen c.q. voorletters;
 • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en datum van vestiging op het woonadres;
 • geboortedatum en -plaats;
 • geslacht;

burgerlijke staat met vermelding van de datum van ingang van de huidige burgerlijke staat;

 • telefoon
 • e-mailadres
 • mobiel telefoonnummer
 • IBAN
 • BIC

alsmede de volgende kerkelijke gegevens:

 • doop, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, respectievelijk kerk, waarbinnen de doop werd bediend;
 • belijdenis van het geloof, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van gemeente respectievelijk kerk, waar belijdenis van het geloof werd gedaan;
 • (kerkelijke) bevestiging van het huwelijk, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, waar de bevestiging heeft plaatsgevonden;
 • datum van overkomst uit een andere gemeente of uit een andere kerkgemeenschap, met vermelding van de naam van deze gemeente c.q. kerkgemeenschap;
 • gegevens in verband met het einde van het lidmaatschap van de gemeente:
 • datum van vertrek naar een andere gemeente met vermelding van de naam van de nieuwe gemeente,
 • datum van overlijden,
 • datum van vertrek naar het buitenland,
 • datum van overgang naar een andere kerkgemeenschap,
 • datum van onttrekking aan de gemeenschap van de kerk,
 • datum waarop de gemeenschap van betrokkene met gemeente en kerk geacht wordt verbroken te zijn;
 • datum van herstel van de gemeenschap met gemeente
 • de aard van de verbondenheid met de gemeente,
 • VVB bijdrage
 • onder vermelding van de kring waartoe betrokkene behoort.
 • Interesses / talenten

De kerk verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten,

en/of;

ter uitvoering van de overeenkomst van het lidmaatschap.

III VERWERKINGEN VANWEGE HET PLAATSELIJK LEVEN EN WERKEN VAN DE KERK

In het kader van het plaatselijk leven en werken van de kerk worden diverse persoonsgegevens verwerkt. Per verwerkingsstroom staat in onderstaande tabel om welke situatie het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag van verwerking is.

 

Klik hier voor de volledige weergave van de Privacyvoorwaarden...