Visie

De Koningshof is een burcht die veiligheid biedt, maar ook goed toegankelijk is. De uitwerking van deze visie is door de kerkenraad vastgelegd in het onderstaande visiedocument.

Naar boven: God is de bron

De gemeente bestaat door God, Vader, Zoon, en Heilige Geest, en is in alles van Hem afhankelijk. God is de bron en de basis. Als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden eraan (Psalm 127:1). Van dat gebouw is Jezus Christus de hoeksteen (1 Petrus 2:4-6). Hij heeft zijn leven voor de zijnen gegeven (Johannes 10:11). In de zorg en genade van God zijn wij geborgen. Hij brengt ons tot geloof en neemt ons tot Zijn kinderen aan. Hij wil met ons omgaan en ons ontmoeten. Gods liefde brengt tot verwondering die zich uit in lof en dank. De zondagse kerkdiensten zijn het hart van het kerkelijk leven. Doop en avondmaal zijn zichtbare tekens van Gods liefde voor ons. Zijn Woord en Geest leiden ons, op zondag, maar ook in de week. God roept ons tot heiliging van ons leven (1 Petrus 1 : 16). Gebed heeft daarbij een belangrijke plaats.

Naar binnen: Samen in de naam van Jezus

Het geloof in God verbindt ons. Christus maakt ons één. Wij weten ons verantwoordelijk voor elkaar, voor het goed functioneren van het hele ‘lichaam’ (1 Korintiërs 12 : 25). In een levende gemeente telt iedereen (van jong tot oud) mee en zet ieder zich in met de gaven die God hem of haar geeft (1 Petrus 2 : 5). De liefde van God weerspiegelt zich in liefde voor elkaar. Niemand mag worden vergeten. Kleine groepen bieden veiligheid en stimuleren de groei in het geloof en de zorg voor elkaar. Jongeren worden door de catechese gevormd in een belangrijke levensfase. Ambtsdragers geven leiding aan het geheel. Zij besturen de gemeente op een geestelijke manier en zorgen voor onderricht, toerusting en vermaning. Diakenen stimuleren het dienstbetoon binnen de gemeente. In het ‘ambt’ dat we als gelovigen allemaal hebben weten we ons geroepen elkaar te dienen.

Naar buiten: Dienst aan de samenleving

Het christen-zijn moet blijken in woord en daad, in toewijding aan God, maar ook in liefde voor de naaste. De gemeente is het licht van de wereld. Jezus zegt: laat uw licht schijnen voor de mensen (Matteüs 5 : 14 – 16). Dat is de beste dienst aan de samenleving (1 Petrus 2 : 9). De Koningshof moet bekend staan als een aantrekkelijke gemeente waar de Bijbel centraal staat en waar mensen warmte vinden. De gemeente is gastvrij: er zijn geen onnodige drempels voor gasten. Belangstellenden worden goed opgevangen en begeleid. Naastenliefde begint dichtbij huis, maar strekt zich uit tot projecten in binnen- en buitenland.

We willen een missionaire gemeente zijn, met een warm hart voor zending en evangelisatie. We willen mensen helpen om Jezus te vinden, te volgen en te verkondigen. Dienst aan de samenleving betekent ook dat we geroepen zijn om goed te zorgen voor Gods schepping en om op te komen voor onze naaste die in de verdrukking komt, voor recht en gerechtigheid.

Geve God ons daarvoor de kracht en de bezieling.