Interne Vertrouwens Persoon

Door de kerkenraad zijn in de GKv-Leusden twee interne vertrouwenspersonen seksueel misbruik in kerkelijke relaties benoemd, een vrouw en een man:

Karin Staring-Popping
tel.: 06-43489197
email: ivp.karin@gkv-leusden.nl

Peter Meesen
tel.: 06-22992555
email: ivp.peter@gkv-leusden.nl

Wat doet een IVP?
Een IVP is iemand waar je bij terecht kunt wanneer je een klacht of een vraag hebt m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik in kerkelijke relaties. Het gaat daarbij om relaties met mensen die een functie bekleden binnen de kerkelijke gemeente zoals een predikant, ouderling, diaken, koster, catecheet, jeugdwerker, buddy, crèche-leider e.d. Een IVP biedt in de eerste plaats een luisterend oor. Je kan er terecht met je verhaal en je vragen zonder dat het verder komt. Geheimhouding, veiligheid en vertrouwelijkheid staan voorop. De IVP is aangesteld door de kerkenraad, maar werkt onafhankelijk van de kerkenraad. Jouw verhaal komt niet verder dan de IVP als je dat niet wilt. De IVP overlegt samen met jou of en wat er in een voorkomende situatie gedaan kan of moet worden.

Netwerk
In de afgelopen jaren is er een netwerk gevormd van vertrouwenspersonen in de regio, zodat, wanneer je dat veiliger lijkt, je ook met je vraag of klacht naar een IVP in een andere gemeente kan gaan. Maak daar rustig gebruik van. Er wordt nog gezocht naar een goede plaats waar je deze contactgegevens kunt vinden. Uiteraard kunt je deze via de IVP’ers in onze gemeente ook krijgen.

Meldpunt

Door het landelijk ‘Meldpunt misbruik in kerkelijke relaties’ (www.meldpuntmisbruik.nl) worden de IVP-ers elk jaar op verschillende manieren toegerust en als er een situatie speelt in de gemeente worden zij door het Meldpunt ondersteund. De website geeft ook veel informatie en er kan laagdrempelig contact met hen gezocht worden.

Een veilige kerk
Een andere taak van de IVP is om er aan bij te dragen dat we als gemeenteleden op een zo veilig mogelijke manier met elkaar omgaan, zodanig dat  (seksueel) grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk wordt voorkomen. Veiligheid creëren en behouden vraagt om sturen, bijsturen en om doorgaande bespreking. 
Het stappenplan ‘Een veilige kerk’ is daar een bruikbaar hulpmiddel bij. Met dit stappenplan kunnen kerken in 6 stappen de veiligheid in de gemeente op een betrekkelijk eenvoudige manier vergroten. Ook in onze gemeente wordt deze aanpak gehanteerd. Op de website van het Meldpunt Misbruik kun je het stappenplan downloaden, zie meldpuntmisbruik.nl/stappenplan/. Een aantal stappen is in Leusden al gezet. Bijvoorbeeld door het onderwerp op de agenda van de kerkraad te zetten; door het aanstellen van twee interne vertrouwenspersonen, door het melden van seksueel misbruik mogelijk te maken, door een toerustingsavond te houden voor de kerkenraad en jeugdwerkers. Maar er kunnen nog meer stappen gezet worden. Bijvoorbeeld door omgangsregels vast te stellen samen met kerkenraad, catecheten, jeugdwerkers, jongeren en kinderen. En door een gedragscode in te stellen voor medewerkers/vrijwilligers die in de gemeente actief zijn. Ook door een zorgvuldig aanstellingsbeleid te voeren bij het ‘aannemen’ van vrijwilligers etc. Daar zijn de IVP samen met de kerkenraad mee aan de slag.

Mocht je vragen hebben, advies willen, iets kwijt willen over dit onderwerp, schroom dan niet om Karin Staring of Peter Meesen te benaderen.

Ook kun je altijd anoniem contact opnemen via www.meldpunt misbruik.nl.

 

Klik hier voor de brochure

Klik hier voor de gedragscode