Interne Vertrouwens Persoon

Interne vertrouwenspersonen NGK Leusden 

Door de kerkenraad zijn twee interne vertrouwenspersonen (IVP) seksueel misbruik in kerkelijke relaties benoemd, een vrouw en een man. Dit zijn de volgende personen:

Joke van Loenen - Griffioen
Tel.: 06-15606555
E-mail: ivp.joke@ngk-leusden.nl

Peter Smit
Tel.: 06-45887561
E-mail: ivp.peter@ngk-leusden.nl

Wat doet een IVP'er?
Een IVP is iemand waar je bij terecht kunt wanneer je een klacht of een vraag hebt m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik in kerkelijke relaties. Het gaat daarbij om relaties met mensen die een functie bekleden binnen de kerkelijke gemeente zoals een predikant, ouderling, diaken, koster, catecheet, jeugdwerker, buddy, crèche-leider e.d. Een IVP biedt in de eerste plaats een luisterend oor. Je kan er terecht met je verhaal en je vragen zonder dat het verder komt. Geheimhouding, veiligheid en vertrouwelijkheid staan voorop. De IVP is aangesteld door de kerkenraad, maar werkt onafhankelijk van de kerkenraad. Jouw verhaal komt niet verder dan de IVP als je dat niet wilt. De IVP overlegt samen met jou of en wat er in een voorkomende situatie gedaan kan of moet worden.

Regionaal netwerk
In de afgelopen jaren is er een netwerk van vertrouwenspersonen in de regio opgebouwd, waardoor je, indien je dat veiliger vindt, ook met je vraag of klacht terecht kunt bij een IVP in een andere gemeente. Maak daar gerust gebruik van. Momenteel wordt nog gezocht naar een geschikte locatie waar je deze contactgegevens kunt vinden. Natuurlijk kun je deze ook verkrijgen via de IVP'ers in onze gemeente.

Meldpunt misbruik
Door het landelijk ‘Meldpunt misbruik in kerkelijke relaties’ (www.meldpuntmisbruik.nl) worden de IVP-ers elk jaar op verschillende manieren toegerust en als er een situatie speelt in de gemeente worden zij door het Meldpunt ondersteund. De website geeft ook veel informatie en er kan laagdrempelig contact met hen gezocht worden.

Een veilige kerk 
De IVP heeft als taak om bij te dragen aan het bevorderen van een veilige omgang tussen gemeenteleden, waarbij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het creëren en handhaven van veiligheid vereist sturing, bijsturing en structurele communicatie. Het stappenplan 'Een veilige kerk' is een nuttig instrument hiervoor. Hiermee kunnen kerken in zes stappen op een relatief eenvoudige manier de veiligheid in de gemeente vergroten. Ook onze gemeente past dit stappenplan toe. Op de website van het Meldpunt Misbruik is het stappenplan te downloaden (zie meldpuntmisbruik.nl/stappenplan/).

Enkele maatregelen die de afgelopen jaren door de NGK Leusden zijn genomen, zijn onder meer het organiseren van een toerustingsavond voor de kerkenraad en jeugdwerkers, het invoeren van een gedragscode die medewerkers/vrijwilligers worden gevraagd te lezen en te ondertekenen, en het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor personen die bepaalde functies binnen de kerk (gaan) vervullen. De VOG wordt aangevraagd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (afdeling Justis). Indien van toepassing, wordt dit gecommuniceerd bij de aanstelling. Het overleggen van een VOG biedt geen garantie tegen fout gedrag, maar de verplichting om deze te tonen benadrukt dat sociale veiligheid voor NGK Leusden van groot belang is en dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast leidt de verplichting tot ondertekening van de gedragscode en het aanvragen van een VOG tot bewustwording bij betrokkenen. Men beseft dat het vervullen van een bepaalde rol in het omgaan met mensen verantwoordelijkheden met zich meebrengt.

Mocht je vragen hebben, advies willen, iets kwijt willen over dit onderwerp, schroom dan niet om Joke van Loenen of Peter Smit te benaderen.

Ook kun je altijd anoniem contact opnemen via www.meldpunt misbruik.nl.

Klik hier voor de brochure

Klik hier voor de gedragscode